“បក្សបរាជ័យ” ពីបក្សជនម្នាក់ដែលបានប្រេះឆាពីបក្សកុម្មុយនីស្តចិន

សមត្ថភាពស្ថាប័នរដ្ឋ

សង្រ្គាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ (Korean War)