តើលោក George H.W. Bush ជានរណា?

ពាក្យចុងក្រោយប្រធានាធិបតី ចន អេហ្វកេណ្ណឌី និយាយទៅកាន់ភរិយា

ប្រជាធិបតេយ្យតាមលំនាំ អាប្រាហាម លីនខុន៍