តើសហរដ្ឋអាមេរិក នៅបន្ដរើសអើងពណ៌សម្បុររហូតដល់ពេលណា?

ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍របស់ជនជាតិ អារ្យាន់ (Aryan) និងការបង្កើតទីជម្រកថ្មី

តើលោក George H.W. Bush ជានរណា?